De wooncoaches van de Alliantie gaven veel praktische informatie, maar het hoogtepunt van de informatiemiddag Wonen van BasBEL was toch de aanbieding van het rapport ‘Samen oud, samen thuis’. Op basis van een enquête onder de leden, doet de seniorenvereniging daarin aanbevelingen voor de woonplannen van de drie BEL-gemeenten.

verhuizen
Blaricum en Laren maken al dit jaar van die plannen of ‘Woonvisies’; Eemnes doet dat volgend jaar. De gemeenten doen daarvoor demografisch onderzoek naar de groei of krimp van diverse bevolkingsgroepen zoals jongeren, gezinnen, ‘stellen’ en ouderen. Ook kijken gemeenten naar de samenstelling van hun bestaande woningvoorraad.
BasBEL bood aan om met een enquête onderzoek te doen naar de woonwensen onder senioren. Uit het verslag blijkt dat senioren tevreden zijn over hun huidige woonsituatie; 73% geeft daaraan zelfs een rapportcijfer 8. Toch zegt 52% wel te willen verhuizen (of ‘doorstromen’) naar een andere woning; 20% al binnen twee jaar, en 32% op termijn.

voorkeuren
Als het om de nieuwe woning gaat zijn er duidelijke voorkeuren bij de geënquêteerden. Zo denkt maar liefst 87% aan een appartement (waarvan 60% een huur- en 27% een koopappartement).

De ene senior is de andere niet. Van de respondenten voelt 23% niets voor een woning in een meer collectief verband. Precies de helft (50%) daarentegen ziet juist wel iets in woningen, zoals in hofjes, waar je privacy hebt, maar tegelijk meer ontmoetings-mogelijkheden en ‘nabuurschap. Een kwart van de senioren (27%) zou wel een combinatie willen van wonen en zorg, zoals bijvoorbeeld in Johanneshove.

niet op twee benen
De auteurs van het rapport (Bram Turkenburg en Jan Sanders) bevelen op basis van hun bevindingen aan om snel en creatief een inhaalslag seniorenwoningen op touw te zetten. Daarmee speel je ook weer woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Zij bepleiten verder meer samenhang met Welzijn en Zorg.  Senioren die op de goede plek wonen (binnen rollatorafstand van winkels en andere voorzieningen) kunnen langer ‘meedoen’, zijn minder eenzaam, en zullen minder een beroep doen op de al overbelaste zorg.

Creativiteit en nieuwe woonvormen zullen nodig zijn. De auteurs sluiten de presentatie van hun rapport daarom af met de ongewone aanbeveling om nu eens ‘níet met twee benen op de grond’ te blijven staan, want ‘wie dat doet komt geen stap vooruit’.

[Het hele rapport ‘Samen oud, samen thuis’ is op deze website te lezen met een eenvoudige muisklik op de link: https://basbel.nl/images/sost.pdf ]


reactie wethouders
De drie BEL-wethouders tonen zich ingenomen met het door BasBEL verrichte onderzoek. Joke Lanphen van Blaricum zegt vooral de aanbevolen integratie met welzijn en zorg van belang te vinden. Zij wil onder andere aanvullend onderzoek doen naar mobiliteit en de noodzaak van de juiste situering van ouderenwoningen. Een probleem noemt zij de prijzen van woningen, waar gemeenten alleen iets aan kunnen doen als het gaat om huurhuizen van corporaties.
Theo Reijn uit Eemnes onderstreept de ‘enorme vergrijzing’ en is het eens met de noodzaak van een inhaalslag seniorenwoningen. Samenwerking van de drie BEL-gemeenten op woongebied noemt hij lastig vanwege de provinciegrens en de twee woonregio’s (Gooi en Vechtstreek, versus Eemland) waarmee al afspraken zijn gemaakt.
De Larense wethouder Frits Westerkamp zegt blij te zijn met BasBEL als gesprekspartner en haakt graag in op voorstellen tot een nieuwe en creatieve aanpak. Hij hoopt dat de lokale politiek met hem verder wil denken over de ‘heilige huisjes‘ die nu een belemmering vormen voor het vinden van de noodzakelijke bouwlocaties.

 

financiële tegemoetkoming
Na ingrijpen van dagvoorzitter Ellen de Valk blijft er tijd voor de wooncoaches van de Alliantie. Christine Buist zet de regeling voor senioren uiteen om hulp te krijgen bij een verhuizing naar een kleinere woning. Die bestaat onder meer uit een voorrangspositie bij het vinden van een huurwoning en uit financiële tegemoetkomingen (zowel in huur als in verhuiskosten). Het motto van Christine is: ‘Weet dat verhuizen leuker is als het mag dan wanneer het moet.’

Haar collega Marjan Kramer betreurt dat deze verhuisregeling (‘die goed werkt’) nu alleen geldt in Eemnes, en nog niet in Laren en Blaricum. Maar ook zij heeft diverse tips voor alle aanwezigen, waarvan zij zelf als belangrijkste noemt dat je je, als je ooit wilt verhuizen, tijdig inschrijft bij Woningnet.

netwerk
Versa-medewerkster Afke Nijhof hindert het niet dat zij laatste inleider is. Met verve spreekt zij over de sociale kanten van het wonen. Die moet je nooit vergeten als je naar een andere woning wilt. Je netwerk aan sociale kanten verhuist niet zomaar met je mee, houdt ze de zaal voor. Realiseer je goed wat je voor omgeving hebt op dit moment, en wat je omgeving zal zijn als je verhuist. Afke benadrukt dat je bij haar in de Blaercom, maar ook bij de collega’s in het Huis van Eemnes, het Brinkhuis en de Malbak, altijd gewoon een kopje koffie kunt komen drinken om verder te praten over wat verhuizen sociaal en emotioneel voor jou betekent.  


glaasje
Aan ronde tafels, in kleiner gezelschap, kan na de pauze iedereen vragen stellen aan wethouders en wooncoaches. Daar wordt druk gebruik van gemaakt. Het gaat over huurgrenzen, energieprijzen, puntentellingen en nog veel meer. Volgens de intussen bekende Basbel-formule is het informatief en gezellig tegelijkertijd. De met plezier door Wil en Emmie rondgebrachte glaasjes dragen daar zeker toe bij.

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264