Brede algemene seniorenvereniging voor de BEL gemeenten (BasBEL)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze vereniging

 

 Algemeen

Het bestuur van BasBEL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u informeren hoe binnen onze vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming is gewaarborgd.
Wij respecteren de wettelijke regels van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. 

Dit betekent dat:

-       persoonsgegevens worden verwerkt conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring genoemd.

-       alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van BasBEL.

-       er passende (technische en/of organisatorische) maatregelen zijn genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

-       geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de vereniging zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

-       de rechten van de leden omtrent de persoonsgegevens bij BasBEL bekend zijn en dat deze worden gerespecteerd en leden hierover worden geïnformeerd.

 

Benodigde (bijzondere) persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de de activiteiten van BasBEL zijn de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van belang:

 

Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

NAW gegevens

Lidnummer

Telefoonnummer

Soort lid

Geboortedatum

Geslacht 

E-mailadres

IBAN

Startdatum lidmaatschap

Contributie

Einddatum lidmaatschap

Betaling

Vrijwilligersaktiviteiten

Betaaldatum

 

 

 

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, zonder welke persoonsgegevens BasBEL echter niet goed kan functioneren

Doeleinden

BasBEL verzamelt de gegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

o   om u te benaderen als een nieuwe activiteit tot stand komt voor een eventuele deelname.

o   voor bezorging van de nieuwsbrief op uw huisadres.

o   voor het verzenden van onze informatieve nieuwsbrief en convocaties via email of per post. BasBEL vraagt u daarvoor uw toestemming. De gegevens worden verwerkt in het ledenbestand. Ten alle tijden kunt u deze toestemming intrekken.

Plichten van BasBEL

·         Er vindt in beginsel geen verdere verwerking plaats voor andere doeleinden.  

·         Alle bestuurders en vrijwilligers van BasBEL hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben zij een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

·         Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·         Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

In principe bewaren we de persoonsgegevens tot 2 jaar na het einde van het lidmaatschap (vanaf de datum van beëindiging van het lidmaatschap) tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de voorzitter van BasBEL.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn.

·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·         Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit telefonisch of  middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

De bestuurders en vrijwilligers van BasBEL hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij voor verstrekking van uw persoonsgegevens buiten de vereniging uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht een bestuurder of vrijwilliger van BasBEL doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Klachten

BasBEL doet er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

Mocht u toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de voorzitter op te nemen. Komt u er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring en de uitvoering daarvan nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met de voorzitter van BasBEL.

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264